Reklamačný poriadok

čl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť Laudaco, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) vydáva tento reklamačný poriadok, ktorým informuje spotrebiteľa (ďalej aj „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv, a to v súlade s ustanovením § 18, ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

2. Tento reklamačný poriadok musí byť v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzkarni predávajúceho. Predávajúci ho zverejní aj na svojej internetovej stránke www.svetpodlah.sk.

čl. II

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

1. V zmysle § 619 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2. Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je v zmysle ust. § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov, ak predávajúci neposkytne v záručnom liste dlhšiu záručnú dobu.

3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. 2 Laudaco s.r.o. Kamenná 13177/5A; 08001 Prešov IČO 46 767 321; IČ DPH Sk 202 356 2332

4. V prípade použitých vecí (napríklad vystavená vzorka ), kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

5. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

7. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

8. Záručné doby začínajú plynúť v zmysle ods.1 tohto článku prevzatím veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť v zmysle ust. § 621 Občianskeho zákonníka až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

9. Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej opravy nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

10. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

11. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

12. Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru.

čl.III

PRIEBEH REKLAMAČNÉHO KONANIA

1. Reklamáciu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho, resp. v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho alebo ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

2. Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe, resp. poskytnutí služby a záručný list ak bol predávajúcim vystavený. V prípade reklamácie tovaru je kupujúci povinný, ak to okolnosti umožňujú predložiť nepoškodený tovar.

3. V prípade, že tovar zakúpený kupujúcim bol montovaný a nebol namontovaný predávajúcim alebo ním poverenou montážnou firmou, je kupujúci povinný k reklamácii doložiť:
- doklad o spôsobilosti montážnej firmy na vykonanie montáže
- doklad osvedčujúci kontrolu a vyhodnotenie výsledkov merania podkladových parametrov pre pokládku resp. inštaláciu podlahových, či iných krytín, interiérových dverí a zárubní (rovnosti, vlhkosti a teploty)
- v prípade, že predmetom reklamácie je dodržanie špecifických parametrov požadovaných zákazníkom (výkresy atypu a pod.), môže predávajúci pre posúdenie reklamácie požadovať od kupujúceho predloženie tejto dokumentácie

4. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať.

5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.

6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

čl. IV

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže v zmysle ust. § 622 ods.2 Občianskeho zákonníka namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo v zmysle ust. § 623 ods.1 Občianskeho zákonníka na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, je na kupujúcom, ktoré z práv si u predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva, nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť svoj nárok.

6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci ma rovnaké práva ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú.

8. V prípade ak kupujúci uplatní nárok na odstúpenie veci, je povinný vrátiť aj prípadný tovar, ktorý obdržal pri kúpe reklamovaného tovaru ako dar. 9. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 01.01.2018 Ing. Martin Chovanec konateľ spoločnosti Laudaco, s.r.o.

Reklamačný poriadok na stiahnutie tu...

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.