Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Laudaco, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti

Laudaco, s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.    Spoločnosť Laudaco, s.r.o., so sídlom Kamenná 13177/5A, 080 01 Prešov, IČO: 46 767 321, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 26357/P (ďalej len „predávajúci“) prevádzkuje internetový obchod ( ďalej len „e-shop“) na internetovej stránke www.svetpodlah.sk.

1.2.     Kontaktné údaje predávajúceho:

Laudaco, s.r.o., so sídlom Kamenná 13177/5A, 080 01 Prešov
IČO: 46 767 321, DIČ: 202 356 2332, IČ DPH: SK 202 356 2332
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 26357/P
banka: VÚB, a.s., číslo účtu: 3044238751/0200, IBAN: SK69 0200 0000 0030 4423 8751,
Telefón: +421 948 626 089
email: info@svetpodlah.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/772 15 97
fax č.: 051/772 15 96
www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.3.    Prevádzkové hodiny, počas ktorých je možné kontaktovať osobu zodpovednú za prevádzku e-shopu sú: Pondelok – Piatok: 8:00 – 18:00 hod., Sobota: 8:00 – 12:00 hod.  v bežné pracovné dni mimo dní pracovného pokoja a sviatkov.
Kontaktná osoba pre e-shop: www.svetpodlah.sk, telefón: +421 948 626 089, email: info@svetpodlah.sk.
Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované.

1.4.    Kupujúcim sa rozumie:
a)    fyzická osoba – spotrebiteľ podľa § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z .z.
b)    právnická osoba alebo
c)    fyzická osoba- podnikateľ, ktorý je podnikateľom podľa § 2 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení ( ďalej len ,,kupujúci“).

1.5.    Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa spravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s predajom prostredníctvom e-shopu na stránkach: www.svetpodlah.sk.

1.6.    Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú aj na kupujúceho uvedeného v bode 1.4 písmena b) a c), ak nie je ďalej uvedené inak. Na kupujúceho uvedeného v bode 1.4 písmena b) a c) sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a taktiež ustanovenia článkov 5 a 6 týchto VOP.

1.7.    Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

1.8.    VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Objednávanie produktov/Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.    Údaje o predávaných produktoch v e-shope (najmä dostupnosť, cena, veľkosť) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Produkt nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávky a dodanie produktu. V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať objednaný produkt, informuje o tom vhodným spôsobom kupujúceho a v prípade už uzatvorenej kúpnej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť v písomnej forme (platí, že za písomnú formu odstúpenia sa považuje aj odstúpenie od zmluvy zaslané e-mailom).

2.2.    Po vstupe na stránky e-shopu si kupujúci okrem iného môže prehliadať ponúkané produkty. Produkty sú zaradené do niekoľkých kategórií. Stránky e-shopu uvádzajú stručný popis jednotlivých produktov, ich cenu vyjadrenú v mene euro, prípadne ďalšie podmienky poskytovania produktov. Ak nie je na stránke e-shopu uvedené inak, cena produktov je uvádzaná s DPH.

2.3.    Kúpa produktu sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v e-shope predávajúcemu. Predávajúci prijatú objednávku kupujúceho odsúhlasí (akceptuje) e-mailom v súlade s týmito VOP a okamihom akceptácie objednávky predávajúcim je uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci má právo v prípade, ak nie je produkt schopný dodať objednávku zamietnuť.

2.4.    Po ukončení vlastného výberu kupujúci prejde k vyplneniu objednávky kliknutím na ikonu zobrazujúcu nákupný košík. Každý objednávaný produkt sa zobrazuje v nákupnom košíku s uvedeným počtom kusov. Pri ukončení nákupu si kupujúci skontroluje produkt/-y, ktorý objednal v nákupnom košíku.

2.5.    Pre dokončenie objednávky je kupujúci povinný vybrať požadovaný spôsob dodania produktu/-tov a požadovaný spôsob platby. Kupujúci taktiež potvrdí, že súhlasí s týmito VOP a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov. Ak je kupujúci zaregistrovaný v e-shope, dokončí objednávku kliknutím na ,,Objednať“, čím sa objednávka potvrdí a je odoslaná na spracovanie. Ak kupujúci nie je zaregistrovaný v e-shope, musí pred dokončením objednávky vyplniť v nákupnom košíku, dodacie a fakturačné údaje a až následne dokončí objednávku kliknutím na ,,Objednať“, čím sa objednávka potvrdí a je odoslaná na spracovanie.

2.6.    Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za záväzné. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch predávajúci o tom informuje kupujúceho. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak.

3. Kúpna cena, platobné a dodacie podmienky

3.1.    Kupujúci bol predávajúcim oboznámený a súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

3.2.    Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • a)    v hotovosti alebo platobnou kartou v prevádzke predávajúceho;
 • b)    v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • c)    bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: VÚB, a.s., účet: 3044238751/0200, IBAN: SK69 0200 0000 0030 4423 8751 (ďalej len ako „účet predávajúceho“).

3.3.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za produkt/-y kúpnu cenu a cenu prepravy (náklady na vybraný spôsob dodania) podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej kúpnej zmluvy). Cena produktu bez DPH, vyčíslená DPH a cena produktu s DPH  je uvedená v nákupnom košíku. Cena prepravy (dodacie náklady) nie je zahrnutá v cene tovaru, ale je vyčíslená v procese objednávky po výbere požadovaného spôsobu dodania.

3.4.    Zvýhodnené (akciové) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. “akcia” alebo “výpredaj”). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

3.5.    Cena zverejnená na e-shope sa môže zmeniť z dôvodov tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny produktu zverejnenej na e-shope. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku , resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny.

3.6.    Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu, nie je možné vzájomne kombinovať.

3.7.    Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie bydlisko/sídlo/miesto podnikania kupujúceho uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u predávajúceho na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno /obchodné meno, adresa, telefón, e-mail). Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške.

3.8.    Po vybavení objednávky zákazníka informuje predávajúci, že jeho objednávka bola odovzdaná na prepravu. Stav objednávky si môže kupujúci pozrieť aj po prihlásení sa na internetovej stránke www.svetpodlah.sk.

3.9.    Ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s doručovaním vznikli.

3.10.    Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (akceptácia objednávky kupujúceho predávajúcim). Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to dodanie objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

3.11.    V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4. Zodpovednosť za vady tovaru, záruka a reklamačné podmienky

4.1.    Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u prevádzky predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese: Duklianska 19, 080 01 Prešov alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

4.2.    Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá.  Ak sa jedná o vadu nezáručnú a kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude tovar opravený za cenu podľa aktuálneho platného cenníka.

4.3.    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4.4.    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.5.    Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

4.6.    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

4.7.    Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 4 týchto VOP. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto VOP a reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

4.8.    Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4.9.    Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

4.10.    Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo z vád tovaru podľa tohto článku VOP (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z bodov 4.2 až 4.6 týchto VOP uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

4.11.    Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 • a)    doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 • b)    doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe.

4.12.    Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa predchádzajúceho odseku povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

4.13.    Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z odsekov 4.2 až 4.6 tohto článku VOP. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4.14.    Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv podľa odsekov 4.2 až 4.6 tohto článku VOP uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.15.    Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

4.16.    Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.17.    Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

4.18.    Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.19.    Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 

 • a)    ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 • b)    ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • c)    ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • d)    ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • e)    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • f)    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • g)    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • h)    ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • i)    ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

4.20.    Kupujúci je povinný pri prevzatí prostredníctvom kuriéra prezrieť zásielku tovaru a faktúru, ktorá je pripojená k zásielke. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. V prípade zistenia akýchkoľvek rozdielov medzi tovarom uvedeným vo faktúre a skutočne dodaným (objednaným) tovarom (v druhu, v množstve a pod.) alebo ak je k zásielke pripojená nesprávne vystavená faktúra, resp. k zásielke nie je pripojená žiadna faktúra alebo v prípade zistenia vád zásielky je potrebné bezodkladne oznámiť zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu: info@svetpodlah.sk alebo telefonicky na čísle: +421 948 626 089.

4.21.    Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil predávajúcemu, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

4.22.    Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • a)    odovzdaním opraveného tovaru,
 • b)    výmenou tovaru,
 • c)    vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • e)    písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • f)    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

4.22.    Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

4.23.    Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

4.24.    Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

4.25.    V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

4.26.    Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

 • a)    predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 • b)    predávajúci vadný tovar vymení.

4.27.    Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa týchto VOP, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

4.28.    Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 • a)    výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 • b)    v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

4.29.    Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne podľa týchto VOP neurčí, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

4.30.    Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa týchto VOP.

4.31.    Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

4.32.    Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

4.33.    Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa týchto VOP skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

4.34.    Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.

4.35.    Ustanovenia čl. 4 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa. Zodpovednosť za vady sa pri kupujúcom uvedenom v bode 1.4. písm. b) a c) týchto VOP riadi ustanoveniami §§422 až 441 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

5. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledky

5.1.    V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba uvedená v bode 1.4. písm. a) VOP má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • a)    tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • c)    tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.2.    Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 – dňovej lehoty.

5.3.    Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.4.    Prijatie odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne kupujúcemu potvrdí na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

5.5.    Ustanovenie § 7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov kupujúci upravuje prípady, kedy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (napr. pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, pri tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť napr. z hygienických dôvodov, alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze).

5.6.    Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou na adresu Laudaco, s.r.o., Kamenná 13177/5A, 080 01 Prešov, Slovenská republika alebo emailom na info@svetpodlah.sk).

5.7.    Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti kupujúcemu tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.8.    Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.9.    Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný kupujúcemu domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5.10.    Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.11.    Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci  náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

5.12.    Kupujúci je povinný vrátiť tovar kompletný, nepoškodený, nepoužívaný a podľa možností v originálnom obale. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6. Alternatívne riešenie sporov

6.1.    Kupujúci podľa bodu 1.4. písm. a) týchto VOP má v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu.

6.2.    Ak na žiadosť podľa bodu 6.1. odpovedal predávajúci zamietavo alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 11 ods.2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

6.3.    Kupujúci má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, online:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

6.4.    Kupujúci môže na riešenie sporu tiež využiť platformu na riešenie sporov online:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguagc

6.5.    Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na návrh kupujúceho u subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu.

6.6.    Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:

 • a)    kupujúci musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;
 • b)    kupujúci musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť kupujúceho o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy kupujúci odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
 • c)    vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;
 • d)    subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a kupujúci bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
 • e)    subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na návrh odmietnuť, ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
 • f)    nesmie ísť o spory podľa § 1 bod. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

6.7.    Návrh musí obsahovať:

 • a)    identifikačné údaje strán sporu (Vaše – kupujúci a naše - predávajúci),
 • b)    úplné a zrozumiteľné opísanie rozhodujúcich skutočností (čo je sporné),
 • c)    označenie, čoho sa navrhovateľ (Vy) domáha (napr. vrátenie kúpnej ceny, výmeny tovaru a pod.),
 • d)    dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. prvá reklamácie),
 • e)    vyhlásenie, že vo veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský nález a nebola uzavretá dohoda strán v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu a ani nebolo začaté konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu podľa tohto zákona,
 • f)    dátum a podpis navrhovateľa (Váš).

6.8.    K návrhu sa priloží doklad o skutočnosti, že sa navrhovateľovi nepodarilo spor vyriešiť priamo (napríklad naše korešpondencia a pod.), a ďalšie písomnosti potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii. K návrhu sa priloží plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený na základe plnej moci. Návrh možno podať najmä písomne, ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom emailu.

6.9.    Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu musí byť ukončené do 90 dní od jeho začatia. U zvlášť zložitých sporov možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane.

6.10.    Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu končí:

 • a)    uzavretím dohody strán sporu (dobrovoľné),
 • b)    vydaním odôvodneného stanoviska,
 • c)    odložením návrhu (napr. spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu),
 • d)    úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
 • e)    zánikom bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
 • f)    vyčiarknutím oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

6.11.    Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môže požadovať za začatie riešenia sporu od kupujúceho poplatok, ktorého výšku zverejňuje na svojom webovom sídle . Náklady spojené s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov znáša každá strana sporu samostatne.

6.12.    V prípade, že alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu sa kupujúci vždy môže obrátiť na súd. Samozrejme tiež kupujúci nemusí ani možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť a môže sa s riešením spotrebiteľského sporu priamo obrátiť na príslušný súd.


7. Ochrana osobných údajov

7.1.    Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle písm. o) § 5 zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZnOOU“) je predávajúci: spoločnosť Laudaco, s.r.o., so sídlom Kamenná 13177/5A, 080 01 Prešov, IČO: 46 767 321, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 26357/P, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Predávajúci v zmysle  § 44 a násl. ZnOOU určila zodpovednú osobu, ktorou je: Ing. Martin Chovanec. Kontakt pre uplatnenie práva kupujúceho v zmysle ZnOOU u zodpovednej osoby je  e-mailová adresa: laudaco@laudaco.com, poštová adresa: Laudaco, s.r.o., Kamenná 13177/5a, 080 01 Prešov.

7.2.    Predávajúci ako prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov spracováva osobné údaje kupujúceho za účelom:

 • a)    plnenia a uzavretia kúpnej zmluvy v podobe nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu,
 • b)    starostlivosti o kupujúceho,
 • c)    riešenia a vybavovania sťažností kupujúcich a zákazníkov,
 • d)    vedenie a spravovanie užívateľského účtu kupujúceho,
 • e)    dodania tovaru,
 • f)    vybavovania reklamácií,  
 • g)    e-mail marketingu,
 • h)    uplatnenia práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci,

7.3.    Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho po dobu:

 • a)    nevyhnutnú na splnenie kúpnej zmluvy,
 • b)    vybavenia prípadných nárokov kupujúceho zo zodpovednosti za vady, vrátane záruky a reklamačných podmienok,
 • c)    ktorú ukladajú platné právne predpisy (napr. zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod.),
 • d)    do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, najviac však do 10 rokov  od jeho udelenia.

7.4.    Osobné údaje kupujúceho nebude predávajúci poskytovať ďalším tretím osobám, okrem zmluvných partnerov zabezpečujúcich vybavenie objednávky a riadne plnenie zmluvy. Tretími osobami v zmysle tohto bodu VOP sa rozumie najmä, nie však výlučne: bankové inštitúcie, spoločnosti a finančné inštitúcie spravujúce a prevádzkujúce sieť elektronických platieb formou kreditných a debetných kariet, kuriérske alebo prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru kupujúcemu, poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori, servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí, znalci a súdny znalci, inkasné spoločnosti a exekútori, orgány finančnej správy, účtovné kancelárie, daňoví poradcovia a audítori ak je to nevyhnutné na splnenie zákonných povinností predávajúceho.

7.5.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, platobné údaje.

7.6.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo, platobné údaje, telefónu a mailovú adresu.
 
7.7.    Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

7.8.    Kupujúci môže udeliť svoj súhlas  v zmysle ust. § 14 ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa vedenie a spravovanie užívateľského účtu kupujúceho, zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch (e-mail marketing).

Kupujúci má právo svoj udelený súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

7.9.    Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7.10.    Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto VOP  a reklamačných podmienkach.

7.11.    Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto VOP a reklamačnom poriadku, bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

7.12.    Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

7.13.    Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 • a)    svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto VOP,
 • b)    identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 • c)    účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 • d)    že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 • e)    že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

 
7.14.    Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

7.15.    E – shop predávajúceho nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov veku. Osoba mladšia ako 16 – rokov môže e-shop predávajúceho používať iba, ak na to udelí súhlas jej zákonný zástupca a zároveň tento zákonný zástupca schváli, alebo udelí súhlas so spracovaním osobných údajov tejto osoby mladšej ako 16 rokov veku.

7.16.    Pri spracúvaní osobných údajov má kupujúci právo:

 • a)    kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu,
 • b)    na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov kupujúceho a aká je doba ich spracúvania,
 • c)    opraviť či doplniť svoje osobné údaje,
 • d)    požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • e)    na výmaz osobných údajov,
 • f)    na prenosnosť osobných údajov k tretím subjektom,
 • g)    namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

7.17.      Práva kupujúceho uvedené v predchádzajúcom bode týchto VOP si kupujúci môže uplatniť kontaktovaním predávajúceho nasledovným spôsobom:

 • a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla predávajúceho: Laudaco, s.r.o., Kamenná 13177/5a, 080 01 Prešov, alebo
 • b)    elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: info@svetpodlah.sk.


7.18.    Kupujúci pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, má tiež
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. Sídlo ako aj kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov je možné nájsť na stránke Úradu: www.uoou.sk.

7.19.    Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu informácie o opatreniach, ktoré sa
prijali na základe jej žiadosti podľa tohto článku 7 VOP do jedného mesiaca od doručenia žiadosti kupujúceho. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení kupujúceho do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak kupujúci podal žiadosť v elektronickej podobe, predávajúci poskytne informácie v elektronickej podobe, predávajúci poskytne informácie v elektronickej podobe, ak kupujúci nepožiadal o poskytnutie informácie iným spôsobom.

7.20.    Ak predávajúci neprijme opatrenia na základe žiadosti kupujúceho podľa   
predchádzajúcich bodov týchto VOP, je predávajúci povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať kupujúceho o dôvodoch nekonania a o možnosti kupujúceho podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. Záverečné ustanovenia


8.1.    Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke e-shopu.

8.2.    Predávajúci je oprávnený VOP kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia , ak nie je výslovne uvedený neskorší dátum. Pri objednávaní produktu sú pre kupujúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky.

8.3.    Kupujúci sa je povinný oboznámiť sa s týmito VOP pred dokončením objednávky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

8.4.    Pre doručovanie elektronických správ kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mail alebo sms správa) na poskytnutú e-mailovú adresu , resp. telefónne číslo, považuje sa táto správa za doručenú (e-mail alebo sms správa) po uplynutí 48 hodín odo dňa jej doručenia. V prípade, ak sa doručuje listová zásielka kupujúcemu cez poštový podnik, považuje sa táto za doručenú dňom jej prevzatia alebo dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom, kedy uplynula márne lehota na prevzatie listovej zásielky kupujúcim.

8.5.    Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, VOP a právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho spotrebiteľa zo zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a zmluvou

8.6.    Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a /alebo zmluvy je neúčinné alebo neplatné, nemá táto neúčinnosť alebo neplatnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení VOP/zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v takomto prípade bezodkladne nahradia neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, tak aby bol zachovaný účel pôvodného.

8.7.    Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.). Tieto VOP a taktiež zmluva uzatvorená na ich základe sa riadia právom Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z uzatvorených zmlúv na základe týchto VOP alebo v súvislosti s nimi budú rozhodovať miestne príslušné súdy v Slovenskej republike.
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25. 5. 2018.


Laudaco, s.r.o.
Ing. Martin Chovanec, konateľ spoločnosti

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.